Ховалыг Отчугаш Анатольевич

ВЕЧНАЯ СЛАВА СЕРЖАНТУ ХОВАЛЫГ ОТЧУГАШУ!

Год назад 8 июля 2022 года Тува простилась со своим сыном, сержантом, командиром взвода войсковой части 55115 г.Кызыла ХОВАЛЫГ Отчугашем Анатольевичем. Ему было 28 лет.

Ховалыг Отчугаш 1993 чылдыӊ 7 айныӊ 27-де Чөөн-Хемчик кожууннуӊ Чадана хоорайга төрүттүнген.

Школачы чылдарын Кызыл хоорайныӊ дугаары 1 ортумак школазынга чедиишкинниг дооскан. Сургуул чылдарын Кызылдыӊ автоорук техникумунуӊ техник талазын 2013 чылда өөренип дооскаш, 2013-2014 чылдарда албан шериг хүлээлгезин Чита хоорайга эртирген.

Сержант эрге-дужаалдыг төрээн Тывазынче онча-менди ээп чанып келген. Ол — ла чылын ажылчын базымнарын Кызыл хоорайнын 55115 мотоадыгжы шеригжиткен кезекке чолаачы болуп ажылдап эгелээш, 2020 чылда взводунун командири кылдыр томуйлаткан.

2022 чылдыӊ июль 2-де Украинага чурттуӊ тускайлаттынган дайынчы операция үезинде маадырлыы-биле амы-тынындан чарылган.

Маадырлыг чоруу дээш Россия Федерациязының Президентизи В. В. Путинниң «Эрес маадырлыг чорук дээш » деп орден-биле Ховалыг О.А. шаңнаткан.

Бистиӊ тɵрээн чурттувустуӊ хосталгазы дээш демиселге чок болган дайынчыларга мɵӊге алдар!

Вечная память всем павшим воинам за свободу и независимость нашей Родины!